Condicions generals

  • DRETS DE MATRÍCULA: L’alumne/a tindrà el dret d’assistir a classe en els horaris que prèviament s’han acordat. Si per algun motiu el professorat no pot assistir a una classe, aquesta s’intentarà recuperar previ acord professor-alumne/a o bé es retornarà l´import corresponent el següent mes. L’ABSÈNCIA DE L´ALUMNE/A A LES CLASSES NO TINDRÀ DRET A RECUPERACIÓ.
  • FESTES: Generalment coincidiran amb les festes escolars. Tot i així, la direcció es reserva el dret d’afegir o anul·lar alguna de les festes escolars. Els períodes festius estaràn anunciats al tauló d’anuncis del Centre amb el temps suficient perquè l’alumne/a en pugui tenir coneixement.
  • FORMA DE PAGAMENT: Es pagarà mensualment i per domiciliació bancària, en els cincs primers dies de cada mes. La matrícula es cobrarà un cop feta l´inscripció per assegurar la plaça i poder demanar llibres amb antel.lació.
  • INTERRUPCIÓ DEL CURS: SI ALGUN ALUMNE, PER LA RAÓ QUE SIGUI, PREVEU QUE ALGUN MES NATURAL NO PODRÀ ASSISTIR A CLASSE, HAURÀ D´AVISAR 10 Ó 15 DÍES ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL MES ANTERIOR per tal de no procedir al cobrament del rebut del mes que no assisteixi a classe. Si s’avisa 9 díes abans, el rebut ja estarà girat i no es podrà retornar.
  • RECORDEM QUE SI PER ALGUNA RAÓ, ENS TORNEN EL REBUT, S’APLICARÀ EL RECÀRREC QUE ENS IMPOSI EL BANC O CAIXA.
  • CLASSES EXTRES: Si l’horari del Centre ho permet, es podran fer més classes de les ja acordades a un preu especial d’hora extra, l’ import del qual es donarà en el moment de la inscripció.
  • CANVI HORARI: Qualsevol canvi d´horari a meitat de curs o falta d´assistència, s´ha de comunicar a secretaria, no al professorat.
  • Un cop s´hagin entregat els llibres, no es poden tornar.
  • El curs és de setembre a juny per tant, les quotes seran 10. Si es vol continuar al mes de juliol, s´ha d´informar previament.